Bộ ấm trà quà tặng đại hội in khắc logo theo yêu cầu BATSG02